Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7696 d1e6 500
Reposted fromidiod idiod vianecrowxrst necrowxrst
Nie śnij się. Nie śnij. W którymś śnie się utop
tak ostatecznie i nie przyśnij już się.
Robisz mi nieporządek w chaosie. Aż muszę
tuż po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby
ciebie odpędzić. Do mojej przeszłości
wprowadzili się obcy, nawet nie wiem kto,
Leżą przy tobie za drzwi wypychają.
To nie jest moja przeszłość.
Nie jest moja przeszłość. Dzisiaj odwilż
i wszystko cieknie, wszystko cieknie.
Niszczeją wszelkie trwałe formy.
Budzi się z zimy rozedrgany ustrój
— Świetlicki, Wszystko cieknie
Reposted frommaliwa maliwa
7663 f2c6
Reposted fromGermanotta Germanotta
0999 0672 500

Swan lying dead in the snow

Reposted fromkimik kimik viaasparagus asparagus
5678 9eee
2204 6a00
Reposted fromMitreSquareMurder MitreSquareMurder
Reposted byknurekzabojczeswiatelkopassionativeLuukkarekonwalescencjahormezalorettalottacolorfulvillaindunkellicht
1631 f353 500
Reposted fromkarmazynowa karmazynowa
9064 b4b9
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
4586 ead2 500
1 maja 1947
Evelyn McHale
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
2497 17ea
Reposted fromiamLOLA iamLOLA
3350 40a7
Reposted fromdoedeer doedeer viaconcarne concarne
Reposted fromtaw taw vialockes lockes
4220 957f 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
7376 1959
Reposted fromiamLOLA iamLOLA
7383 c543
Reposted fromiamLOLA iamLOLA
7367 80be
Reposted fromiamLOLA iamLOLA
7369 bd73
Reposted fromiamLOLA iamLOLA
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl